چارت‌های اصلی

فعاليت های اصلی:   اجرای پروژه‌ها به صورت كليد در دست و EPC . حمل و نصب پايه و عرشه

Read more »

فعالیت های اصلی

ديدگاه مدير عامل: صدف به عنوان يك شركت معتبر ايراني در صنايع فراساحلي نفت و گاز به شمار می رود.

Read more »

دیدگاه مدیر عامل


معرفی

صدف

SADAF INTRODUCTUION
شرکت صنایع دریافن قشم (صدف)

شرکت صدف به عنوان يکي از پيشگامان صنعت نفت و گاز با اتکاء بر تداوم دانش فني روز و کيفيت بالا براي ارائهه خدمات مهندسي، خريد و ساخت، در اجراي پروژههاي خود از جمله نصب سکوها و عرشه سکوهاي دريايي، حمل و نصب سازهاي سنگين دريايي )تا وزن سه هزار تن(، کابل گذاري و لوله گذاري زير دريا و در خشکي، پوشش دههي لولههاي نفت، گاز، آب و پتروشيمي )شامل: پوشش انامل و بتن براي لولههاي زير دريا، پوشش دهي داخل و خارج با مواد اپوکسي و پلي اورتان(، نجات کشتيهاي مغروقه، حفاري در دريا، لوله گذاري از خشهکي بهه دريها، نصهب و نگهداري پايانههاي بارگيري سوخت در دريا و ساخت و تعمير اسهکله ته ن نمهوده، کليهه الزامهات اسهتانداردهاي بينالمللي) نظير ايزو 9001، ايزو 14001 و OHSAS 18001( را سر لوحه اهداف اصلي خود قرار دهد.

بیشتر ...


بیشتر بدانید...

شرکت صنایع دریافن قشم (صدف)