بارگیری، حمل و نصب جکت FYB ، سکو و پل در میدان نفتی فروزان

سال: در حال اجرا

بارگیری، حمل و نصب جکت FY-B ، سکو و پل در میدان نفتی فروزان

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران

محل اجرای پروژه: میدان نفتی فروزان

میدان نفتی مشترک فروزان که میدان مشترک نفتی با عربستان سعودی است توسعه آن توسط شرکت نفت فلات قاره ایران در دستور کار قرار گرفته است این پروژه شامل حمل و نصب یک جکت، یک Link Structure و یک Living Quarter Topside و Platform FY همچنین پل دسترسی فی مابین می باشد.

 

وزن Jacket 1012 تن
وزن Topside 870 تن
وزن Link Structure 475 تن
وزن پل دسترسی 49 تن