بارگیری، حمل و نصب جکت و تاپ ساید F18 میدان نفتی فروزان

سال: در حال اجرا

بارگیری، حمل و نصب جکت و تاپ ساید F18 میدان نفتی فروزان

کارفرمای اصلی: شرکت نفت فلات قاره ایران

عمق آب: 48/7

وزن: 727 تن

این پروژه شامل مهندسی، خرید، بارگیری و حمل و نصب جکت F18 میدان نفتی فروزان می باشد.

همچنین شامل عملیات مدیریت پروژه ، Weighing و نصب همه متعلقات مربوط به جکت از جمله Barge bumper ، Boat Landing  و … می باشد.

این پروژه حدود 2100 متر از FX سکوی در کمپکس فروزان فاصله دارد.