Salvage 39 فروند شناور مغروقه

سال: در حال اجرا

خارج سازی، تفکیک، خرد نمودن و کانتیر سایز نمودن 39 فروند شناور مغروقه در آبراه اروند رود

کارفرما: شرکت PMO

محل اجرای پروژه: اروند رود

اروند رود یکی از رودخانه های مرزی ایران و عراق است که از جاری شدن رودهای دجله و فرات و سپس کارون پدید آمده است و طول بخش مرزی این رودخانه 84 کیلومتر است و از دیرباز مهمترین رودخانه قابل کشتیرانی بوده است. لیکن پس از جنگ تحمیلی وجود شناورهای مغروقه باعث گردید که کشتیرانی در این رود به حداقل ظرفیت ممکن برسد.

در این راه سازمان بنادر و دریانوردی ایران از بین پیمانکاران خارجی و داخلی شرکت صدف را برای پاکسازی و عملیات Salvage برگزید 39 شناور مغروقه در اروند رود به 3 دسته آسان، نیم سخت و سخت دسته بندی شد که شرکت صدف با تجهیزات و ناوگان منحصر به فرد با روش های گوناگون اقدام به خارج سازی شناورها نموده است.

امید است با اتمام پروژه شرکت صدف گام موثری را ایفاء نماید.