مهندسي، خريد و نصب كابل‌هاي زير دريايي بين سكوهاي رسالت و رشادت

سال: 2013

مهندسی، خرید و نصب کابل های زیر دریایی بین سکوهای رسالت و رشادت

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران

محل اجرای پروژه: میادین نفتی رسالت و رشادت

این پروژه مهندسی اولیه، مهندسی نصب و کلیه مراحل پروژه از جمله تهیه مواد اولیه، نیروی انسانی، کنترل پروژه و اجرای پروژه و حتی تهیه و اخذ موافقت نامه و گواهینامه های موسسه رده بندی و تهیه روش های اجرایی به عهده شرکت صدف بوده است.

شرکت صدف در این پروژه مهندسی و طراحی جهت 35 کیلومتر کابل 32 کیلو ولت با سطح مقطع 150 x 3 میلیمتر مربع را به عهده گرفت در واقع این پروژه جهت کابل گذاری بین سکوهای رسالت و رشادت می باشد.