مهندسي و خريد و نصب و پوشش خط لوله زيردريايي بهرگانسر

سال: 2015

مهندسي، خريد، نصب و پوشش خط لوله زيردريايي بهرگانسر

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران

محل اجرای پروژه: میدان نفتی بهرگانسر

پروژه خط لوله زير دريايي بهرگانسر شامل طراحي جزئيات، عمليات غواصي، تهيه و تدارك مواد اوليه مورد نياز پروژه، ساخت، نصب و اجرای خطوط لوله میدان نفتی بهرگانسر است. خطوط لوله در اين پروژه شامل موارد زير مي باشد:

  • خط لوله 6 اينچ كه سكوهاي MP و WHSP4 را به هم متصل مي سازد كه طول آن 1/02 كيلومتر است.
  • خط لوله 6 اينچ به طول 26/2 كيلومتر كه سكوهاي MP و WHP5 را به هم متصل مي سازد.
  • خط لوله 6 اينچ به طول 16/1 كيلومتر كه سكوهاي MP و WHP6 را به هم متصل مي سازد.
  • خط لوله 6 اينچ به طول 55/0 كيلومتر بين سكوهاي MP و WHP7 را به هم متصل مي سازد.
  • خط لوله 8 اينچ به طول 62/1 كيلومتر بين سكوهاي MP و MWP7 را به هم متصل مي سازد.

شركت صنايع دريا فن قشم (صدف) توانست با شناور لوله گذار PCLV 75 و با تحويل دو خط لوله دريايي، در ميدان نفتي بهرگانسر ميزان توليد نفت را در برهه ای از زمان از چاه هاي اقماري اين منطقه به ميزان 5500 بشكه در روز افزايش دهد و با استفاده از فناوری و روش های جدید، ضریب برداشت از میدان های نفت و گاز را افزایش داده و موجب استفاده بهینه گردد.

بالا بودن فشار در خطوط اين ميدان نفتي انجام عمليات هيدروتست را بسيار حائز اهميت مي نمايد، ميزان فشار اين خطوط به طور تقريبي بيش از 250 بار مي باشد.