بارگیری، حمل تاپساید S1 میدان نفتی سلمان

كارفرما : شركت نفت فلات قاره (I.O.O.C)

وزن سكو : 1200 تن

عمق آب:23 متر