کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست (QHSE)

اين بخش از شركت صدف، مديريت كيفيت، تضمين و كنترل كيفيت و جنبه‌های ايمنی و بهداشتی و محيط زيستی كليه پروژه‌های شركت را بر عهده دارد، كه شامل كليه فعاليت های مهندسی و تهيه مدارك و نيز فعاليت های بازرسی و عملياتی (در محل انجام پروژه) می باشد.

 

فعاليت اين بخش به طور مستقل از كليه قسمت ها و مستقيماً تحت نظارت مديريت عامل شركت صدف انجام می پذيرد.

سيستم مديريت يكپارچه در شركت صدف براساس نيازمندی های استانداردهای (ISO 9001: 2004 ، OHSAS 18001:1999 و ISO 14001: 2004) پايه‌ريزی شده است و كيفيت مورد نظر نيز با حركت در مسيری قاعده‌دار به سمت مراحل تثبيت شده قانونی به دست آمده و حفظ شده است.

سيستم اطلاعات مديريتی يك شركت حتی در بالاترين سطح خود نيز به انجام فعاليت های مربوط به مديريت كيفيت تأكيد فراوان دارد.

مديريت كيفيت در سيستم اطلاعات مديريتی مسئوليتی به صورت غير متمركز است، بدان معنی كه كليه كارمندانی كه تحت اين سيستم فعاليت می كنند مسئول شناسايی و تائيد نيازهای خاص و اقدام براي تغيير نيازهای كه فاقد اعتبار شده‌اند، می باشند.

 

هدف اصلی شركت صدف برآورده ساختن نيازمندی های كارفرمايان و پاسخگويی به انتظارات تصريحی و تلويحی ايشان از طريق دستيابی به سطح بالای اثر بخشی و كارآيی در هر يك از فازهای اجرايی پروژه (مهندسی، خريد، ساخت و نصب و تحويل) می باشد.

 

در اين راستا انطباق با استانداردهای مديريت كيفيت، بهداشت، ايمني و محيط زيست به عنوان حداقل الزامات شركت صدف به شمار می رود. همسو با نوآوری و توسعه تكنولوژی در اجرای پروژهای EPCI ، بهبود و ارتقاء كارآيی سيستم مديريت يكپارچه به طور مداوم انجام می پذيرد و با مديريت فرآيندی، عملكرد شركت بهبود يافته و دستيابی به اهداف را محقق ساخته است.

 

 

اصول مديريت كيفيت در صدف:

 

 

1- مشتري گرايي (Customer Focus) :

شركت صدف توسعه و تداوم فعاليت ها را وابسته به كارفرمايان خود می داند و همواره در تلاش

است نيازمندی های حال و آينده مشتريان خود را برآورده ساخته و خدمات فراتر از انتظارات

ايشان ارائه نمايد.

2- رهبري (Leadership) :

دستيابی به اهداف شركت و برآورده ساختن نيازمندي های كارفرمايان مستلزم همسويی و

وحدت رويه در شركت صدف می باشد كه با ايجاد فضايي مناسب، كاركنان را با انگيزش بالا به

مشاركت دعوت می نمايد.

3- مشاركت كاركنان (Involvement of People) :

كاركنان در تمامی سطوح گوهر بنيادين شركت به شمار می روند و مشاركت آنان موجب

بهره‌گيری از قابليت های ايشان در جهت منافع شركت می شود.

4- فرآيند گرايی (Process Approach) :

اداره فعاليت ها و تأمين منابع مرتبط با آنها به عنوان يك فرآيند موجب می شود نتايج مطلوب و

كارآيی بيشتری به دست آيد. مديريت فرآيندی به طور مداوم عملكرد شركت را بهبود می بخشد و

دستيابی به اهداف را براي مديريت ارشد تسهيل می نمايد.

5- نگرش نظام‌مند به مديريت (System Approach to Management) :

تشخيص، درك و مديريت فرآيندهای مرتبط به عنوان يك سيستم، به اثر بخشی وكارآيي شركت

در دستيابی به اهداف آن كمك خواهد نمود.

6- بهبود، نوآوری و ياد گيری مستمر (Continual Improvement) :

بهبود مداوم در عملكرد، سراسری مجموعه از طريق ياد گيری و ايجاد فرصت‌های نو آوری و

بهبود، هدف دائمي شركت به شمار می رود.

7- واقعيت گرايی در تصميم گيری (Factual Approach to Decision Making) :

تصميم گيری اثر بخش، بر پايه تحليل داده‌ها و اطلاعات صورت میپذيرد.

8- ارتباط متقابلاً سودمند با تأمين كنندگان Mutually Beneficial Supplier Relationship)) :

سازمان و تامين كنندگان آن، به يكديگر وابسته بوده و ارتباط سودمند دو طرفه، كمك به بهبود

توانايی هر دو و ايجاد ارزش می نمايد.

همسو با سيستم مديريت يكپارچه، تعالي شركت صدف بر اساس الگوی سرآمدی “EFQM” طرح

ريزي گرديده است و همچنين به منظور ارتقاء سطح رضايت كارفرمايان و نيز اجراي پروژه‌ها،

انجام انطباق لازمه با استاندارد مديريت پروژه (PMBOK) نيز صورت می پذيرد.

اين شركت پيشی گرفتن از حداقل چارچوب‌های قانونی را يكی از اهداف خود دانسته و توسعه

و حفظ مشاركت ها، جهت ايجاد ارزش افزوده، از اولويت های آن مي‌باشد.

شركت صدف متعهد به بر آورده ساختن بالا ترين سطوح استاندارد بهداشت، ايمني و محيط

زيست در تمامی فعاليت ها می باشد. سيستم مديريت HSE با شناسايی و ارزيابی مخاطرات

بهداشت، ايمنی و پيامدهای محيط زيستی آغاز گرديده و به طور مداوم مورد بازنگری و بهبود قرار می گيرد.

اصول مديريت HSE :

 

مديريتHSE  صدف در تمامی پروژه‌ها، كارخانجات و شناورها متناسب با ماهيت كاری بسط و

توسعه يافته است و عملكرد HSE به طور ادواری مورد مميزی قرار گرفته و نتايج ان در جلسات

بازنگری مديريت و با حضور مديران ارشد مورد بررسی و اتخاذ تصميم قرار می گيرد.

ما بر اين باور هستيم كه:

حوادث قابل پيشگيری می باشند.

الزامات HSE بر تمامی فعاليت ها اولويت دارند.

انطباق با قوانين ملي و بين‌المللی حداقل نيازمندی مديريتHSE  به شمار می رود.

مسئوليت بهداشت، ايمني و حفاظت از محيط زيست بر عهده تمامی كاركنان صدف می باشد.

عملكرد پيمانكاران و تأمين كنندگان مد نظر مديريت HSE صدف قرار داشته و يكي از معيارهای

انتخاب تأمين كنندگان، ميزان انطباق آنها با الزامات HSE  می باشد و فعاليت آنها در مدت

همكاری با صدف به طور ادواری مورد مميزی قرار می گيرد تا اطمينان حاصل شود كه شرايط

بهداشت و ايمنی در محيط‌های كاری برقرار بوده و اين فعاليت‌ها آسيبی به محيط زيست نمی

رساند.