فرصت های شغلی

پرسشنامه استخدامی

  • وضعیت خانوادگی

  • وضعیت نظام وظیفه

  • آدرس پستی

  • سایر

 

تحصیلات (به ترتیب از آخرین مقطع)

 

دوره های آموزشی

 

مهارت های اداری

 

نرم افزارهاي تخصصي

 

ميزان آشنايي به زبان هاي خارجي

 

سوابق استخدامي (به ترتيب از آخرين شغل)

 

وضعيت جسماني

 

تاییدیه