نصب جكتهاي هنگام E4 و E2

سال: 2011

نصب جکت های میدان نفتی هنگام

کارفرما: شرکت نفت سازه قشم

محل اجرای پروژه: توسعه نفتی میدان هنگام

میدان نفتی هنگام دارای یکی از مرغوب ترین نفت های جهان است همچنین جریان آب در این میدان نفتی دارای سرعت بالایی است لذا با توجه به اهمیت موضوع، نصب دو جکت E4 و E2 به عهده شرکت صدف قرار گرفت  در این پروژه شرکت صدف برای اولین بار از بارج 7000 تنی خود LB 90 جهت حمل جکت ها استفاده نمود روش نصب جکت های این میدان Launch (شناور سازی بود که به ترتیب جکت E4 و E2 در این میدان نفتی نصب گردیدند.

 

طول وزن پروژه
84 متر 2000 تن جکت E4
7/80 متر 1600 تن جکت E2