معرفی صدف

شرکت صدف به عنوان يکي از پيشگامان صنعت نفت و گاز با اتکاء بر تداوم دانش فني روز و کيفيت بالا براي ارائهه خدمات مهندسي، خريد و ساخت، در اجراي پروژههاي خود از جمله نصب سکوها و عرشه سکوهاي دريايي، حمل و نصب سازهاي سنگين دريايي )تا وزن سه هزار تن(، کابل گذاري و لوله گذاري زير دريا و در خشکي، پوشش دههي لولههاي نفت، گاز، آب و پتروشيمي )شامل: پوشش انامل و بتن براي لولههاي زير دريا، پوشش دهي داخل و خارج با مواد اپوکسي و پلي اورتان(، نجات کشتيهاي مغروقه، حفاري در دريا، لوله گذاري از خشهکي بهه دريها، نصهب و نگهداري پايانههاي بارگيري سوخت در دريا و ساخت و تعمير اسهکله ته ن نمهوده، کليهه الزامهات اسهتانداردهاي بينالمللي) نظير ايزو 9001، ايزو 14001 و OHSAS 18001( را سر لوحه اهداف اصلي خود قرار دهد.